Routes and maps

 • Carmarthen - Aberystwyth

 • The service T2, T28 has disruptions

  Bangor - Aberystwyth

  via Caernarfon, Porthmadog, Dolgellau and Machynlleth

  • Hysbysiad i gwsmeriaid / Customer Notice

   6th May 2023 onwards

   Mae goleuadau traffig dros dro ar waith rhwng Talybont a Bow Street oherwydd gwaith ffordd. Gall fod oedi yn ystod adegau prysur.

   Caniatewch amser ychwanegol ar gyfer eich taith. Mae diweddariadau gwasanaeth ar gael.


   Temporary traffic lights are in operations between Talybont and Bow street owing to roadworks. Delays may be experienced during busy times.

   Please allow extra time for your journey. Service updates are available.

 • The service T3, T3C has disruptions

  Barmouth - Wrexham

  via Dolgellau, Bala & Corwen

  • Hysbysiad i gwsmeriaid / Customer Notice

   20th Nov 2023 onwards

   Yn dilyn trafodaethau gyda’r gweithredwr, Lloyds Coaches, rydym wedi cytuno, o ddydd Llun 20 Tachwedd oherwydd problemau tagfeydd, y bydd y T3C o Lanuwchllyn am 15:18 yn gwasanaethu Gorsaf Fysiau Wrecsam drwy Ffordd yr Wyddgrug a bydd y 17:12 o Orsaf Fysiau Wrecsam hefyd yn gadael drwy Ffordd yr Wyddgrug. O ganlyniad, ni fydd y 2 wasanaeth hyn yn gwasanaethu Ysbyty Maelor a chynghorir teithwyr i wirio gyda Traveline Cymru am opsiynau teithio eraill.

   Rydym hefyd wedi cytuno gyda’r gweithredwr y bydd y cysylltiad T3C am 18:10 o Gorwen ar gyfer Cynwyd, Llandrillo, Llandderfel a Llanuwchllyn yn cael ei warantu o’r gwasanaeth 17:12 sy’n gadael Gorsaf Fysiau Wrecsam.


   Following discussions with the operator, Lloyds Coaches, we have agreed that from Monday 20 November due to congestion issues the T3C from Llanuwchllyn at 15:18 will serve Wrexham Bus Station via Mold Road and the 17:12 from Wrexham Bus Station will also depart via Mold Road. As a result, these 2 services will not serve Maelor Hospital and passengers are advised to check with Traveline Cymru for alternative journey options.

   We have also agreed with the operator that the T3C connection at 18:10 from Corwen for Cynwyd, Llandrillo, Llandderfel and Llanuwchllyn will be guaranteed from the 17:12 service departing Wrexham Bus Station.

 • T4

  Newtown - Cardiff

  via Llandrindod Wells, Builth Wells, Brecon, Merthyr Tydfil

 • T5

  Aberystwyth - Haverfordwest

  via New Quay, Cardigan

 • T6

  Brecon - Swansea

  via Ystradgynlais & Neath

 • T7

  Chepstow - Bristol

 • T8
  The service T8 has disruptions

  Corwen - Chester

  via Ruthin, Mold

  • Hysbysiad i gwsmeriaid / Customer Notice

   2nd Oct 2023 onwards

   Bydd bysus yn teithio ar hyd yr A55 rhwng Brychdyn i Gaer i'r ddau gyfeiriad cyn belled nad yw teithwyr yn dymuno ymadael rhwng y lleoliadau hyn. Bydd hyn yn ein galluogi i osgoi tagfeydd yn Bretton Lane End a gwella amseroedd’r y gwasanaeth. Os hoffech chi adael y bws rhwng y lleoliadau gadwch i'r gyrrwr wybod wrth i chi fynd ar y bws.

   Buses will travel along the A55 between Broughton to Chester in both directions providing passengers do not wish to alight at stops between these locations. This will allow us to avoid congestion at Bretton Lane End and improve service times. If you'd like to alight the bus between these locations please inform the driver when boarding the bus.

  • Hysbysiad i gwsmeriaid / Customer Notice

   18th Sep 2023 onwards

   Cofiwch, rhwng Bretton Lane a Chaer, ni all y gwasanaeth T8 dderbyn teithwyr newydd. Fodd bynnag, gall teithwyr presennol ofyn am gael stopio a'u gollwng yn yr ardal hon.

   Please be aware that between Bretton Lane and Chester, the T8 service is unable to accept new passengers. However, passengers already on board can request to stop and alight the bus in this area.

 • Bangor to Corwen

  via Betws-y-Coed

 • T11

  Fishguard - Haverfordwest

  via St Davids

 • Machynlleth to Wrexham

  via Newtown, Welshpool

 • T14
  The service T14 has disruptions

  Hereford - Brecon

  via Hay On Wye

  • Hysbysiad i gwsmeriaid / Customer Notice

   17th Oct 2023 onwards

   Oherwydd bod ffordd wedi cau ar Heol Belmont, y Gelli Gandryll, ni fydd gwasanaeth T14 o Gastell y Gelli Gandryll am 07:42 i Gyfnewidfa Aberhonddu 1 ac o Gyfnewidfa Aberhonddu 1 am 16:00 i Gastell y Gelli Gandryll yn gallu gwasanaethu Llowes a Cleirwy. Yn lle hynny, bydd y ddau wasanaeth yn dilyn llwybr y B4348 tuag at Henffordd a thuag at Aberhonddu.

   Due to a road closure on Belmont Road, Hay-on-Wye, service T14 from Hay-on-Wye Castle at 07:42 to Brecon Interchange 1 and from Brecon Interchange 1 at 16:00 to Hay-on-Wye Castle will not be able to serve Llowes and Clyro. Both services will instead follow the B4348 route towards Hereford and towards Brecon.

 • Carmarthen to Cardigan, via Newcastle Emlyn

  via Newcastle Emlyn

 • Brecon - Abergavenny